Γαλλικά

Quand l’avocat réclame plus de 500 000 euros d’honoraires après une affaire d’accident de la route Par Rafaële Rivais Le tuteur d’une personne « protégée » doit « administrer » le patrimoine de celle-ci, mais il ne peut engager de dépenses qui le diminueraient (en vertu des articles 465-4 et 505-1 du code civil). Lorsqu’il fait appel à un avocat, pour défendre ses intérêts, il n’a donc pas le droit de conclure de convention d’honoraires « proportionnels » au résultat : le montant de ces honoraires, inconnu a priori, pourrait, en effet, grever le patrimoine. Un tel « acte de disposition » est interdit depuis un décret du 22 décembre 2008 (annexe I). L’avocat, censé le savoir, doit soumettre la convention au juge des tutelles, comme le rappelle l’affaire suivante.

Ελληνικά

Όταν ο δικηγόρος διεκδικεί αμοιβές άνω των 500.000 ευρώ μετά από α υπόθεση τροχαίου ατυχήματος Από τον Rafaële Rivais Ο δάσκαλος ενός «προστατευόμενου» πρέπει να «διαχειρίζεται» την κληρονομιά του τελευταίου, αλλά δεν το κάνει μπορεί να επιφέρει δαπάνες που θα τη μείωναν (βάσει των άρθρων 465-4 και 505-1 του Κώδικα εμφύλιος). Όταν καλεί έναν δικηγόρο να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, επομένως δεν έχει το δικαίωμα συνάψει συμφωνία αμοιβής «ανάλογη» με το αποτέλεσμα: το ποσό αυτών αμοιβές, άγνωστες a priori, θα μπορούσαν, στην πραγματικότητα, να επιβαρύνουν την κληρονομιά. Μια τέτοια «πράξη του παροχής» έχει απαγορευθεί με διάταγμα της 22ας Δεκεμβρίου 2008 (παράρτημα Ι). Ο δικηγόρος, υποτίθεται ότι δηλαδή, πρέπει να υποβάλει τη συμφωνία στον δικαστή κηδεμονίας, όπως μας υπενθυμίζει η παρακάτω περίπτωση.

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Γαλλικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)