Γαλλικά

Je soussigni, loannls-Konstantlnos Chalklas, agent du Gouvemement grec, didare que le gouvernement grec offre de verier conjolntement, & Inga Papyantsf, pour elle-mfime et pour le compte de sa fllle mineure Marla Burdolan et i Anna Burdolan, hirltlires du requirant ddcddd Garik Burdolan, i tftre gradeux, an vue d'un riglement amiable de ('affaire ayant pour ortglne la requite susmentfonnie pendante devant la Cour europienne des droits de 1'homme, la somme de 5 700 EUR (dnq mtife sept cants eUros), couvrant tout prejudice moral alnsl que les frais et ddpeps, plus tout montant pouvant itre dO k tftre d’impflt par les hirltlires du requ6rant Cette somme sera payie dens lea trols mois suivant la date de la notification de la decision de radiation du rile adoptfe par la Cour. λ difaut de riglement dans ledft dilal, le Gouvemement s'engage i verier, i compter de ('expiration de celul-d et jusqu'au riglement effectif de la somme en question, un Intirit simple i un taux igal i celul de la facility de prit marginal de la Benque centrals europienne, augments de trols points de pourcentage. Ce versement vaudra riglement diflnltif de faffalre.

Ελληνικά

Εγώ, ο υπογεγραμμένος, Loannls-Konstantlnos Chalklas, αντιπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, το έκανα από κοινού που η ελληνική κυβέρνηση προσφέρει από κοινού να επαληθεύσει, & η Inga Papyantsf, για τον εαυτό της και για λογαριασμό της ανήλικης κόρης της Marla Burdolan και Anna Burdolan, κόρης του αιτούντος του ddcddd Garik Burdolan, tftre gradeux, ενόψει φιλικού διακανονισμού (της υπόθεσης που τερματίζει την προαναφερθείσα πρόταση που εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ποσό των 5.700 ευρώ (dnq άνω των επτά λεπτών σε ευρώ), καλύπτοντας κάθε ηθική προκατάληψη ως καθώς και τα έξοδα και τα έξοδα, καθώς και οποιοδήποτε ποσό μπορεί να χρεωθεί από τους τραπεζίτες των αιτούντων Το ποσό αυτό καταβάλλεται εντός των τριών μηνών που ακολουθούν την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για διαγραφή του ρόλου που έχει εκδώσει το Δικαστήριο. λ. έλλειψη διακανονισμού στη διπλανή στροφή, η κυβέρνηση δεσμεύεται να επαληθεύσει, από (τη λήξη του cell-d και μέχρι την πραγματική διευθέτηση του εν λόγω ποσού, ένα απλό Intirit με ρυθμό ίσο με εκείνο της οριακής απορρόφησης της διευκόλυνσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυξημένη κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες. Αυτή η πληρωμή θα αξίζει εκτροπής.

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)